Kidnie

Privacy
verklaring

Kidnie is een initiatief van de Nierstichting om fondsen te werven voor onderzoek naar nierziekten bij kinderen. Samen met kindernefrologen en onderzoekers streven we naar kindvriendelijke behandelingen en in de toekomst zelfs naar genezing van kinderen met een nierziekte. 

Kidnie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De kern van ons privacybeleid
 • Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je die aan ons verstrekt. Wat deze doelen zijn, en welke persoonsgegevens we daarvoor vastleggen, wordt beschreven in dit privacy statement;

 • Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor die doelen 

 • Wij vragen je om toestemming als we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te mogen verwerken;

 • Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen;

 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt; 

 • Wij zijn op de hoogte van je rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

 • Wij gebruiken (verwerken en verstrekken) je gegevens alleen voor pr en publiciteitsdoeleinden, nadat je daarvoor expliciet en vooraf toestemming hebt gegeven.

In dit privacy statement vindt u informatie over persoonsgegevens die wij vastleggen van/voor:

 • Donateurs

 • Vrijwilligers

 • Belangstellenden

 • Deelnemers van evenementen

 • Sponsoren

Wij zijn als Kidnie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen na het lezen van dit privacy statement, of in algemene zin over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons, neemt u hierover dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Kidnie
hallo@kidnie.nl      

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?
 • Doel: Totstandbrenging en uitvoering van donateurschap of gift:
  Wij registreren je gegevens wanneer je contact met ons opneemt of financieel bijdraagt als donateur, vrijwilliger, organisatie, belangstellende of deelnemer aan acties of evenementen. Relevante gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, transactiegegevens en deelnamegegevens, worden vastgelegd. Deze verwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de giftgever en ons.

 • Doel: Deelname aan evenementen:
  Bij deelname aan toekomstige evenementen dien je een account aan te maken op www.kidnie.nl. We verwerken je e-mailadres, NAW-gegevens, aanhef, telefoonnummer en geboortedatum om je inschrijving te verwerken, deelname mogelijk te maken en je voorafgaand aan het evenement te informeren. Het noodnummer wordt uitsluitend gebruikt in geval van calamiteiten. De grondslag is de uitvoering van de overeenkomst tot deelname.

 • Doel: Werven van evenement sponsoren:
  Kidnie verwerkt gegevens zoals naam, e-mailadres en betaalgegevens om donaties uit te voeren en donatiebewijzen te versturen. Via de persoonlijke pagina van een deelnemer kun je ook anoniem doneren. De grondslag is de uitvoering van de overeenkomst. Bij sponsoring van een specifieke deelnemer worden je naam en donatie aan de deelnemer verstrekt. Je kunt ervoor kiezen om anoniem te sponsoren of een persoonlijk bericht op te stellen dat op de persoonlijke pagina van de deelnemer wordt geplaatst. Toestemming wordt gevraagd als je wilt dat je naam en donatie op de persoonlijke pagina worden vermeld.

 • Doel: Informeren en nieuwsbrief:
  Kidnie houdt sponsors op de hoogte van toekomstige evenementen via e-mail, tenzij je hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. De grondslag is het gerechtvaardigd marketingbelang van Kidnie. Als je meer informatie van de Nierstichting wilt ontvangen, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de Nierstichting. 

De grondslag hiervoor is toestemming.

 • Doel: Beveiligen en verbeteren van de website:
  Kidnie maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om de website te beveiligen en te verbeteren. De juridische grondslag hiervoor is je toestemming, met uitzondering van functionele cookies en cookies met minimale impact op je privacy. Raadpleeg het Cookie Statement voor meer informatie. Je kunt je toestemming altijd intrekken. 

 • Doel: Sociale media:
  Je kunt ervoor kiezen bepaalde informatie te delen op sociale media. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst.

Je rechten omtrent de persoonsgegevens die wij van je vastleggen

Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens uit te oefenen. Je kunt de volgende verzoeken indienen via hallo@kidnie.nl:

 • Inzage: Je kunt verzoeken om inzage in de verwerking van je persoonsgegevens.

 • Correctie: Je kunt verzoeken om correctie of aanvulling van je persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Verwijdering: Je kunt verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn, bij intrekking van toestemming, bij bezwaar tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang, of bij onrechtmatige verwerking.

 • Beperking van de verwerking: Je kunt verzoeken om beperking van de verwerking in bepaalde gevallen.

 • Bezwaar maken: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Afmeldmogelijkheden zijn opgenomen in e-mails en marketinginformatie.

 • Gegevensoverdracht: Je kunt verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens aan een andere organisatie.

 • Intrekken toestemming: Je kunt verzoeken om intrekking van eerder gegeven toestemming.

 • Klacht indienen bij de toezichthouder: Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat Kidnie inbreuk maakt op de bescherming van je persoonsgegevens.

 • Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dataverbindingen zijn beveiligd, en Kidnie maakt gebruik van toegangscontrole.

In al deze gevallen kunnen wij van je verlangen dat je je legitimeert, voordat wij aan zo’n verzoek gehoor geven.

Verstrekking aan derden

Kidnie kan derden inschakelen om je gegevens te verwerken, waarbij deze partijen optreden als verwerker voor Kidnie. We zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden voor de beveiliging en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Bij donaties worden betaalgegevens verwerkt door de betaaldienstverlener.

 • Wij maken bijvoorbeeld gebruik van derde partijen voor: 

 • het verzorgen van de internetomgeving van onze database 

 • het verzorgen van onze hard- en software 

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • De productie van publicaties (gegevens worden alleen na toestemming verwerkt en verstrekt) 

 • De invulling van publiciteit (gegevens worden alleen na toestemming verstrekt)

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In deze verwerkersovereenkomsten leggen wij afspraken vast over de verwerking om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Geen opslag buiten de Europese Unie 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan, of slaan gegevens op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden vastgelegd zolang het doel gerechtvaardigd is. 
Na 7 jaar inactiviteit worden de persoonsgegevens vernietigd.

Website cookies

Op Kidnie.nl willen we je makkelijk en snel helpen. Daarom maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Zo hoef je niet steeds dezelfde gegevens in te vullen. Ook gebruiken we cookies om jouw internetgedrag op de site te volgen, persoonsgegevens over jou te verzamelen en een profiel van je op te bouwen. Hiermee kunnen wij, en derden, voor jou gepersonaliseerde advertenties tonen en kun je informatie delen via social media.

Voor de nieuwe generatie nieren

Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum

Voor de nieuwe generatie nieren

Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum