Kidnie

Algemene voorwaarden

In actie voor Kidnie

We zijn ontzettend blij dat jij een actie wilt opstarten die ten goede komt aan Kidnie! Er zijn verschillende soorten acties die je kunt opzetten:

 1. Jouw actie kan onderdeel zijn/ bijdragen aan een evenement dat door Kidnie wordt georganiseerd.

 2. Jouw actie kan onderdeel zijn/ bijdragen aan een evenement dat door een derde partij wordt georganiseerd.

 3. Jouw actie kan een individuele actie zijn.

Voor de algemene voorwaarden van individuele acties klik hier

Algemene voorwaarden evenement georganiseerd door Kidnie of een derde partij

Op een evenement georganiseerd door Kidnie of een Derde Partij zijn de algemene voorwaarden van het betreffende evenement van toepassing. Zie voor meer informatie de webpagina of algemene voorwaarden van dat specifieke evenement.

Verder gelden de volgende aanvullende voorwaarden.

Artikel 1. Deelname

 • De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

 • Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht de reden – om aan het Evenement deel te nemen of te voltooien, wordt het betaalde inschrijfgeld en het sponsorgeld niet gerestitueerd.

 • Bedrijven kunnen zich tevens met een team van medewerkers inschrijven voor het Evenement (hierna te noemen: ‘Deelnemende Bedrijven’). Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke individuele Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf zich bekend en akkoord heeft verklaard met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade.

 • De Organisator van het evenement of Kidnie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement niet door te laten gaan. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het sponsorgeld plaats.

 • De Organisator van het evenement of Kidnie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en/of het programma van het Evenement te wijzigen. In deze gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het sponsorgeld plaats. Een besluit van de Organisator of Kidnie om het Evenement niet door te laten gaan, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico. Kidnie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

 • Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

 • Kidnie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Deelnemer.

 • De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Wanneer het een evenement betreft voor nierpatiënten verklaart de Deelnemer dat dit wordt deelgenomen aan dit evenement na akkoord van en onder begeleiding van een BIG-geregistreerde arts.

 • De Deelnemer vrijwaart Kidnie voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 3 Beeld en geluidmateriaal

Kidnie kan tijdens het evenement foto's en video's maken en opnemen waar de Deelnemer herkenbaar op is. Deze afbeeldingen en video's kan Kidnie behouden, vrijgeven en exploiteren. Kidnie kan beeld- en geluidmateriaal gebruiken in hun gedrukte en online publiciteit, sociale media en persberichten. Indien dit niet wenselijk is, kan men voor aanvang van het evenement dit aangeven zodat er d.m.v. gebruik van een sticker herkenbaar is dat deelnemer onherkenbaar gemaakt wordt. 

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens 

Je persoonsgegevens in het kader van je actie en/of de deelname aan een evenement worden door Kidnie opgeslagen in de database en op dit actieplatform (van Supporta). Persoonsgegevens zullen door Kidnie en Supporta met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Kidnie en Supporta leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement van de website van het evenement en de privacy statement op deze site.

Bijzondere persoonsgegevens

Kidnie vraagt geen gezondheidsgegevens uit, maar door het type evenement of doordat je zelf gegevens over je gezondheid of die van een ander op je actie omschrijving hebt vermeld, is het mogelijk dat je (indirect) gezondheidsgegevens met ons deelt. Bijvoorbeeld omdat het evenement alleen bedoeld is voor nierpatiënten. Uit jouw deelname blijkt dan dat je nierpatiënt bent. Kidnie registreert alleen die gegevens die nodig zijn voor jouw deelname aan het evenement, het registreren van je actie en/of de financiële afhandeling van het evenement en/of de actie.

Kidnie behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal melding van maken op de website. 

Algemene voorwaarden individuele acties

Om een actie te kunnen uitvoeren, vragen we je te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Jouw actie of evenement sluit aan bij de doelstellingen van Kidnie, zoals het bevorderen van een gezonde (zoutbewuste) levensstijl of het verbeteren van de kwaliteit van leven voor nierpatiënten.

 • Je communiceert transparant over het bedrag dat je met de actie of het evenement bijdraagt aan Kidnie. Bijvoorbeeld: “X euro van je inschrijfgeld doneren wij aan Kidnie”. Of: Per aankoop doneren wij X% van de verkoopprijs aan Kidnie”. Als je vragen over de wijze van communiceren hebt dan kun je die altijd aan ons stellen via: hallo@kidnie.nl

 • Indien je zelf een actie of evenement voor Kidnie initieert, vragen we je deze zoveel mogelijk via het actieplatform te laten lopen. Indien de actie of het evenement niet via het actieplatform zelf verloopt, let dan op de volgende aspecten:

  • De financiële afdracht vindt bij voorkeur plaats binnen 2 weken na het eindigen van je actie of evenement. 

  • Zodra je je actie hebt voltooid, maak je de opbrengst direct over op rekeningnummer NL77ABNA0 109 109 333 o.v.v. de naam van de actie en de actiecode die je hebt toegestuurd gekregen. 

  • Heb je (nog) geen actiecode, neem dan even contact op hallo@kidnie.nl.

 • Je kunt het actielogo van Kidnie gebruiken voor je actie, zie voorwaarden voor het gebruik van ons logo.

 • Jouw actie of evenement wordt volledig voor jouw risico georganiseerd. Kidnie is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart Kidnie van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

 • Kidnie gebruikt je contactgegevens voor het versturen van mails om je te helpen bij het promoten van je actie en het ophalen van sponsorgeld.

 • Wanneer je daartoe toestemming hebt gegeven, ontvang je ook de maandelijkse nieuwsbrief van Kidnie. Deelnemer kan zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief via een uitschrijflink in iedere email.

 • Een actie/evenement kan worden afgewezen door Kidnie. Bijvoorbeeld omdat de actie niet past bij onze doelstellingen. Dit is door Kidnie zelf in te vullen en te bepalen. Als je twijfelt of jouw actie bij Kidnie past, neem dan contact op via hallo@kidnie.nl.

 • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.

 • Kidnie verwerkt je persoonsgegevens conform ons privacy statement: https://kidnie.nl/privacy-statement

Voor de nieuwe generatie nieren

Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum

Voor de nieuwe generatie nieren

Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum